+421 2 54651414

Férové online záhradníctvo od roku 2001!   

Zapojte sa do súťaže

Pri príležitosti našej už 18. sezóny by sme radi odmenili osemnásť našich verných zákazníkov a darovali im dobropis na nákup rastlín v hodnote ich náhodne vybranej bývalej alebo aktuálnej jesennej objednávky. Do súťaže sa môžete zapojiť aj Vy jednoduchou aktualizáciou svojho profilu v našej databáze emailov. Odkaz na aktualizáciu svojho profilu nájdete v ktoromkoľvek nami zasielanom emailovom newslettri. Stačí, keď v ňom zaškrtnete políčko "Prihlasujem svoju(-e) objednávku(-y) do súťaže" a zároveň budete súhlasiť so spracovaním svojich údajov na marketingové účely a emailovú komunikáciu.

Do súťaže prihlásení zákazníci získavajú jeden virtuálny žreb za každých 10 eur nákupu u nás v posledných troch rokoch, teda ktoré máme k ich emailovej adrese evidované už od 1.1.2016 resp. zaevidujeme do 15.10.2018. Každá jedna objednávka v období ostatných troch sezón sa počíta a čím vyššia je ich sumárna hodnota, tým väčšia je Vaša šanca na výhru. Z objednávok prihlásených zákazníkov vyžrebujeme osemnásť a výhercovia získajú dobropis v presne takej hodnote, akú mala ich výherná objednávka.

Ak chcete svoju šancu na výhru zvýšiť, môžete zadať svoju novú objednávku aj v aktuálnej jesennej sezóne. Na jeseň vysadené cibule kvetov prinesú potešenie už počas prvých teplejších dní v budúcom roku, trvalky, stromy a kry využijú zas dlhšie obdobie počas jesene a miernej zimy na dobré zakorenenie, a preto sa v plnej kráse prejavia skôr, ako keby ste ich sadili až na jar.

Z nových odberateľov nášho newslettra, ktorí sa prihlásia na odber našich noviniek počas trvania súťaže, vyžrebujeme tiež 9 výhercov, ktorí získajú tiež dobropis na nákup rastlín u nás v hodnote priemernej vyžrebovanej objednávky verných zákazníkov. Spolu bude teda vyžrebovaných 27 výhercov.

Kompletné pravidlá súťaže sú uvedené nižšie.

Kliknutím sem sa zapojím do súťažePravidlá súťaže
„Vyhrajte hodnotu objednávky“
26.8.2018 – 15.10.2018

1. Organizátor súťaže a partner súťaže:
Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:
Ing. Erich Seemann - Flora Exotika
IČO: 37 561 391
so sídlom Tajovského 19, 81104 Bratislava
zapísaná v Živn. registri č. 101-20245
(ďalej len „usporiadateľ“).
Ing. Erich Seemann prevádzkuje na území SR eshop Rastlinky.sk a na území ČR eshop Rostlinky.cz (ďalej len „eshop“).

2. Termín konania súťaže:
Súťaž s názvom „Vyhrajte hodnotu objednávky“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 26.08.2018 (00:00:00) do 15.10.2018 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní podľa princípu uvedeného v bode č. 4. a 5. týchto pravidiel súťaže.

3. Výhry v súťaži:
Výhry v súťaži sú nasledovné:
9x hodnota objednávky klienta z minulosti, 9x hodnota objednávky klienta v aktuálnej jesennej sezóne, 9x priemerná hodnota objednávky pre novoregistrovanáho odberateľa newslettra
(ďalej jednotlivo len „výhra“)

4. Podmienky účasti v súťaži:
Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá v čase konania súťaže aktualizuje svoj profil v marketingovej databáze emailov usporiadateľa alebo sa do nej registruje ako nový odberateľ emailovej marketingovej komunikácie: Za každých 10,- Eur hodnoty nákupu vrátane DPH v posledných troch rokoch existujúci zákazník jeden virtuálny súťažný žreb. To znamená, že pri hodnote nákupu od 10,00 € vrátane DPH do 19,99 € vrátane DPH, dostane jeden súťažný žreb; pri hodnote nákupu od 20,00 € vrátane DPH do 29,99 € dostane dva žreby atď..
Platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, políčko prihlasujúce objednávky alebo novo registrovanú emailovú adresu do súťaže a políčko so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré musí zaškrtnúť (ďalej len „registrácia“). Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom.

5. Spôsob výberu výhercov:

V súťaži bude rozdelených celkovo 27 výhier, pričom pre každú z troch kategóriu súťažiacich je určených 9 výhier
Zo všetkých počas doby trvania súťaže platne zaregistrovaných súťažiacich budú dňa 20.10.2018 vyžrebovaní výhercovia v každej kategórii. Výhercovia s reálnou obednávkou v minulosti a počas áktuálnej sezóny vyhrajú formou dobropisu späť hodnotu výhernej objednávky, súťažiaci s novou registráciou vyhráva priemernú hodnotu výhernej objednávky z prvých dvoch kategórií.

6. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:
Usporiadateľ informuje výhercu hlavnej výhry o výhre telefonicky alebo e-mailom v priebehu pondelka najbližšie nasledujúceho po žrebovaní. Usporiadateľ zaeviduje do systému dobropis v príslušnej výške výhry a jeho číslo oznámi výhercovi.

7. Spoločné ustanovenia:
K oznámeniu o výhre bude použitá e-mailová adresa, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

8. Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. 
Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.rastlinky.sk, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Bratislava, dňa 20.08.2018, Ing. Erich Seemann