+421 948 199 109

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Uskutočnením objednávky objednávateľ bezvýhradne súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v platnom znení uvedené nižšie:

Článok I. 

a.) Zmluvné strany. 

Dodávateľ: 

Ing. Erich Seemann - FLORA EXOTIKA
Tajovského 19
811 04  Bratislava
IČO: 37561391, DIČ: 1020163848, DIČ DPH: SK1020163848 
Bankové spojenie: SK85 8330 0000 0024 0070 9181  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Zapísaný: v ŽR SR Obvodného úradu Bratislava  Číslo živnostenského registra: 101-20245
ďalej len "dodávateľ"  

Objednávateľ:  

Akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony

Objednávateľ objednáva u dodávateľa tovar, službu podľa jeho želania prostredníctvom zmluvy na diaľku a vyslovene súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. 

b.)    Pôsobnosť obchodných podmienok 

Obchodné podmienky sú platné pre objednávky prijaté v reálnom čase, platia na ne primerane podmienky uvedené v zákonoch 40/1964 Z.z.(Občiansky zákonník), 102/2014 Z.z.(o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), zákon č. 250/2007 Z.z.(Zákon o ochrane spotrebiteľa), zákon č. 122/2013 Z.z.(Zákon o ochrane osobných údajov), zákon č. 391/2015 Z.z.a platia iba na území Slovenskej republiky a vo vzťahu k sídlu objednávateľa. 

c.)   Výklad pojmov

„Objednávateľ“
:  rozumie sa každá fyzická, alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá vysloví vôľu uskutočniť objednávku u dodávateľa a túto objednávku fakticky vykoná.
„Dodávateľ“:  rozumie sa ním prevádzkovateľ, ktorým je Ing. Erich Seemann – FLORA EXOTIKA, IČO: 37561391
„Predajca“: rozumie sa ním prevádzkovateľ, ktorým je Ing. Erich Seemann – FLORA EXOTIKA, IČO: 37561391
„Dodacie podmienky“: rozumie sa ním súbor podmienok, ktoré určujú dodanie tovaru objednávateľovi.
„Dopravca“ : rozumie sa ním Fyzická, alebo právnická osoba, ktorú poskytovateľ využíva na doručenie tovaru objednávateľovi.
„Objednaný tovar“: Rozumie sa ním tovar, alebo služba, ktorú si objednávateľ objednal u dodávateľa
„Termín dodania od“: Rozumie sa ním termín, od kedy dodávateľ predpokladá termín dodávania tovaru. Tento termín nie je záväzný, jedná sa o predbežný termín dodania tovaru, s poukazom na „vyššiu moc“ sa uvedený dodací termín môže zmeniť v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, prekážky pri dodávke tovaru, prípadne inej nepredvídateľnej okolnosti, ktorej dodávateľ nevedel priamo predísť ani pri vynaložení všetkých jemu dostupných prostriedkov.
„Opät v ponuke“: Ide o označenie tovaru, ktorý sa znova vyskytol v katalógu dodávateľa.
„Novinka“: Ide o označenie tovaru, ktorý dodávateľ zaradil do katalógu ako nový tovar, ktorý v posledných 2 rokoch nebol ponúknutý.
„Objednávka“: Jedná sa o súhrn  objednaného tovaru, alebo služby prostredníctvom objednávkového formulára. Objednávka môže byť uskutočnená prostredníctvom elektronickej komunikácie (email, fax, internetový obchod), prostredníctvom telefónu, SMS na mobilné čísla prevádzkovateľa, prípadne iná objednávka objednávateľa v písomnej podobe.

 Článok II. 

I. Spôsob objednania a dodania tovaru a služieb: 

a.)
   Objednávka a popis tovaru

I.             Objednávku je možné zaslať dodávateľovi zo strany objednávateľa prostredníctvom internetového obchodu www.rastlinky.sk, prípadne prostredníctvom písomnej objednávky adresovanej na sídlo prevádzkovateľa, prípadne na adresu jeho prevádzky, prípadne prostredníctvom elektronickej komunikácie formou emailu, faxu, prípadne prostredníctvom telefonickej objednávky na číslach, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

II.            Dodávateľ zaznačí objednávku objednávateľa vo svojich interných systémoch a následne ju spracuje, zároveň s prijatím objednávky zašle objednávateľovi potvrdenie z hlavného systému potvrdenie o prijatí objednávky na jeho uvedený email.

III.          Objednávka sa  považuje za záväznú pre obidve strany, t.j. objednávateľ objednávkou prehlasuje, že si tovar záväzne objednáva u dodávateľa, dodávateľ tiež berie objednávku za záväznú v čase. Objednávateľ má právo až do momentu vyexpedovania objednávky právo na jej bezplatné stornovanie.

IV.          Dodávateľ prehlasuje, že vyvinie všetko svoje úsilie, aby dodal tovar podľa objednávky objednávateľovi riadne a včas, podľa jeho objednávky. Dodávateľ si však vyhradzuje právo vystornovať objednávku, ktorá sa javí ako duplicitná objednávka, prípadne objednávku zákazníka, ktorý v minulosti dvakrát odmietol prevzatie tovaru, prípadne neprevzal balík, prípadne kedykoľvek, kedy dodávateľ nadobudne podozrenie, že sa jedná o objednávku, ktorú objednávateľ vykonal s úmyslom poškodiť objednávateľa.

V.           Dodávateľ prehlasuje, že v prípade nedodania tovaru z titulu tretích strán, prípadne z titulu vyššej moci, t.j. preukázateľne vyvinul všetko úsilie, aby zabezpečil tovar zodpovedajúcej kvalite a akosti, má právo v dobrej viere pre uspokojenie zákazníka zameniť tento tovar za tovar obdobných akostných vlastností, prípadne príbuzného tovaru či už farbou, vzrastom podľa svojho uváženia, toto ustanovenie neplatí v prípade, že si zákazník vyslovene podmieni dodávku žiadnou náhradou. Použitím tohto ustanovenia nie je dotknuté právo na odstúpenie od objednávky.

VI.          Fotografie uvedené na internetovej stránke dodávateľa, ako aj v jeho tlačových podobách, iných tlačových podobách sú ilustračné. Na fotografiách sú zobrazené dospelé rastliny, ktoré sú pestované za optimálnych podmienok.


b.) Cena tovaru

I.             Cena tovaru sa stanovuje v zmysle zákona, t.j. ceny uvedené v internetovom obchode prevádzkovateľa, prípadne v tlačovinách (katalóg, letáky) sú uvedené ceny vrátane aktuálne platnej sadzby DPH v čase vydania katalógu, či v čase prezerania webového sídla.

II.           Cena tovaru je uvedená v platnej mene EUR, znak meny €. Minimálna hodnota objednávky je stanovená na 10 eur.

III.          Uvedené ceny nezahŕňajú výšku poštovného a balného, ktoré sa stanoví na základe výberu zákazníka podľa jeho voľby.

IV.          Ceny uvedené v katalógu platia počas celej jeho platnosti, v odôvodnených prípadoch sa môžu meniť aj pred ukončením platnosti sezónnej ponuky. Ceny uvedené na internetovej stránke sú platné iba pre ON-LINE objednávky, t.j. tieto ceny nie sú vždy automaticky platné pri akejkoľvek inej forme objednávky (napr. pri náhodnej návšteve v prevádzke prevádzkovateľa počas otváracích hodín, alebo pri objednávke telefonickej, písomnej, emailovej či prostredníctvom chatu).

V.           V prípade aktuálnej zmeny sadzby DPH v čase predaja si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeny týchto cien bez predošlého upozornenia a naďalej považuje objednávku platnú aj v prípade zmien sadzieb DPH.

VI.          Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru, v prípade ak dôjde k neočakávanému navýšeniu nákupných cien u dodávateľov , t.j. ak dôjde k navýšeniu nákupných cien o viac ako 5 % oproti času, kedy boli stanovené ceny pre tovar. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie objednávateľa od objednávky.

VII.         Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať od objednávateľa primeranú zálohu (štandardne vo výške 50 %) z výšky objednávky na zabezpečenie objednávky a to hlavne v prípade neštandardnej objednávky (napr. objednávky nad 100 eur alebo tovaru jedného druhu v množstve neprimeranom potrebe jednej domácnosti) od zákazníka bez nákupnej histórie u dodávateľa. V prípade, že zákazník odstúpi od vybavenia takejto objednávky, zložená záloha prepadne v prospech dodávateľa.

VIII.       Dodávateľ si vyhradzuje právo na primeranú zálohu minimálne vo výške 50 % z hodnoty objednávky od zákazníka, ktorého balík sa už v minulosti neprevzatý vrátil, prípadne ho zákazník odmietol prevziať u dopravcu. V prípade, že zákazník znova neprevezme objednaný tovar, zložená záloha prepadne v prospech dodávateľa. 

 

c.) Dostupnosť tovaru. 

I.             Dodávateľ upozorňuje, že nie všetok tovar je ihneď k odberu. Niektorý tovar sa nachádza v externých skladoch, nakoľko ide o citlivý tovar, u ktorého sa vyžadujú špeciálne podmienky na jeho skladovanie, prípadne iné špeciálne požiadavky starostlivosti.

II.            Dodávateľ sa zaväzuje, že uvedený „termín doručenia od“ sa bude snažiť dodržať, avšak v prípade nepriaznivých klimatických vplyvov, prípadne iných objektívne nepredvídateľných podmienok si vyhradzuje právo tento termín pozmeniť bez predošlého upozornenia.

III.          Dodávateľ si vyhradzuje právo bez predošlého upozornenia stiahnuť tovar z ponuky, hoc na uvedený tovar prijal objednávku.

IV.          Dodávateľ na svoje stránke, vo svojich vydaných publikáciách uvádza podstatné informácie pre rozhodnutie zákazníka objednať si tovar, t.j. veľkosť kvetináča, výška rastliny, veľkosť cibule, druh, kultivar ponúkaného tovaru, pôvod tovaru. V prípade, že sú tieto informácie nedostupné, vyhradzuje si tieto informácie poskytnúť na vyžiadanie dodatočne.

V.           Fotografie uvedené na internetovej stránke dodávateľa, ako aj v jeho tlačových podobách, iných tlačových podobách sú ilustračné. Na fotografiách sú zobrazené dospelé rastliny, kvety či plody, ktoré sú dopestované za optimálnych pestovateľských podmienok (t.j. požadovaná zálievka, svetlo, substrát, klimatické podmienky a pod.)


d.) Dodanie tovaru.

I.             Objednaný tovar dodávame dôkladne označený a zabalený poštou, kuriérom, alebo formou osobného v prevádzke firmy. K hodnote objednaného tovaru pri zasielaní účtujeme podľa výberu zákazníka poštovné pri zasielaní prostredníctvom Slov. pošty alebo prepravné pri zasielaní prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a balné s poistným. Osobný odber tiež podlieha paušálnemu expedičnému poplatku.

II.            Kombinované objednávky tovaru, ktorý nie je z objektívnych dôvodov vhodné dodať naraz, sa dodávajú vo dvoch či viacerých termínoch. Každá takáto samostatná dodávka je predmetom účtovania prepravného poplatku uvedeného v cenníku. Tento poplatok môže byť odpustený, ak by objednávka spĺňala podmienky na odpustenie časti alebo celého prepravného poplatku vďaka akcii platnej pri objednávaní alebo individuálnym rozhodnutím dodávateľa.

III.          Doručenie objednaného tovaru, ktorý je možné poslať ako doporučený list, prebeha v bublinkovej obálke za poplatok uvedený v cenníku.

IV.          Doručenie väčšiny objednaného tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskej služby za poplatok uvedený v cenníku a je odstupňovaný podľa hmotnostných kategórií. Doručenie je následne do 24 h od zabalenia tovaru priamo do rúk zákazníka kdekoľvek na Slovensku. Sledovanie zásielky je možné v systéme prepravnej spoločnosti podľa identifikátora zásielky.

V.           Dodávky nadrozmerného tovaru alebo citlivé na dobu prepravy uskutočňujeme výhradne prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Pre objednávky tovaru, ktorého hmotnosť presahuje viac ako 30 kg alebo výška objednaného rastlinného materiálu presahuje 2 m sa spôsob doručenia a cena za doručenie stanovuje individuálne. Zákazník je pred dodaním takejto objednávky kontaktovaný a je s ním dohodnutý postup vybavenia objednávky.

VI.          Tovar je pri zasielaní zabalený v kvalitnej kartónovej škatuli, každú rastlinu označenú menným štítkom chráni pred poškodením papierový alebo špeciálny plastový obal .

VII.         Ku každej zásielke rastlín a cibuľovín je pribalená dodacia faktúra v ktorej je uvedený odkaz na sprístupnený Online návod na pestovanie. 

VIII.       Zákazník je oboznámený, že v prípade výzvy na osobný odber je jeho tovar rezerovaný maximálne 7 dní, po uplynutí rezervačnej doby nezaručujeme dostupnosť tovaru.

IX.          Ak zákazník požaduje doručenie tovaru po určitom termíne, prípadne do určitého termínu, ktorý sám jasne dal najavo, sa dodávateľ zaväzuje, že vyvinie maximum úsilia, aby tento termín dodania dodržal, avšak dodávateľ upozorňuje, že nemôže zaručiť dodržanie tohto termínu, prípadne disponibilitu tovaru, ak zákazník zvolí iný termín, ako štandardný termín dodania počas sezóny

X.            Balíky pripravujeme priamo v deň odoslania, čím zaručujeme maximálnu čerstvosť dodávaného materiálu. Po oznámení uloženia zásielky na pošte sa ju snažte, prosím, čo najskôr vyzdvihnúť. Vyexpedovanie zásielky je štandardne notifikované mailom a prostredníctvom SMS.

XI.          Zákazník sa zaväzuje, že balík s tovarom otvorí bezodkladne po jeho prijatí od prepravnej spoločnosti a bude postupovať podľa sprístupneného Online návodu na pestovanie. Odkaz naň je súčasťou dodacej faktúry.

XII.         Zákazník sa zaväzuje, že po prijatí oznámenia o odoslaní objednávky, prípadne po zanechaní odkazu dopravcom prevezme tovar od dopravcu bezodkladne a v čo najkratšom čase, aby nedošlo k poškodeniu, prípadne znehodnoteniu tovaru. V prípade, že zákazník neprevezme tovar bezodkladne, prechádza nebezpečenstvo hroziace z dôvodu poškodenia zásielky neprebratím tejto zásielky včas na objednávateľa.

XIII.        Zákazník je oboznámený, že v prípade, že bezdôvodne odmietne tovar od dopravcu, t.j. neoznámi včas a riadnym spôsobom, že si zásielku nemôže prevziať je dodávateľ oprávnený vyžadovať úhradu oprávnených nákladov vynaložených na odoslanie objednávky objednávateľovi. Tieto náklady odošle vo forme faktúry na adresu zákazníka a zákazník je povinný ju bezodkladne uhradiť. Toto ustanovenie neplatí v prípade, že zákazník včas (aspoň deň vopred) pred expedíciou zásielky toto oznámil dodávateľovi a dodávateľ toto oznámenie potvrdil.

XIV.       Vlastnícke právo k tovaru a jeho nebezpečenstvo hroziacej škody prechádza na objednávateľa dňom prevzatia a zaplatenia tovaru na pošte, kuriérovi, pri osobnom prevzatí. Od uvedeného momentu nezodpovedá dodávateľ za škody na majetku, zdraví, prípadne iné škody spôsobené tovarom, prípadne jeho užívaním.

e.) Dodacie termíny

I.             Obdobie dodávania jednotlivých druhov rastlín závisí od štandardných agrotechnických termínov, počasia a samozrejme aj typu balenia či spôsobu pestovania konkrétnej rastliny, druhu rastlín a Hlavnú aktivitu nášho zásielkového obchodu s rastlinným materiálom možno rozdeliť do dvoch jasne vymedzených sezón:

Jarná zásielková sezóna rastlinného materiálu pre ďalšie pestovanie

Príjem objednávok od polovice januára.

Vybavovanie objednávok:
- od konca januára - semená
- od polovice marca - cibuľoviny
- od polovice marca - ovocné a okrasné stromy a kry do záhrady
- od začiatku apríla - odolné mladé balkónové rastliny v packoch
- od polovice apríla - ostatné balkónové rastliny

Jarná zásielková sezóna trvá približne do polovice júna.

V letnom období predávame len disponibilné kontajnerované rastliny formou osobného odberu alebo kuriérom.


Jesenná zásielková sezóna rastlinného materiálu pre ďalšie pestovanie

Príjem objednávok od polovice augusta.

Vybavovanie objednávok:
- od pol. septembra - cibuľoviny, záhradné rastliny vrátane jahôd (v kvetináčoch alebo ako voľnokorenné), balkónové rastliny
- od 2. dekády októbra - ruže a ovocné stromy a kry
Jesenná zásielková sezóna trvá približne do polovice novembra.

 

Objednávky ovocia, zeleniny a farmárskych produktov z kategórie Zelovoc

Príjem objednávok celoročne, expedícia formou osobného odberu najskôr v nasledujúci pracovný deň resp v termíne uvedenom pri danej položke v eshope. V prípade vypredania objednanej položky z vnašom sklade i v sklade dodávateľa ponúkneme zákazníkovi primeranú alternatívu alebo náhradný termín dodania.


II.            Objednávky vybavujeme v došlom poradí. Robíme všetko pre to, aby sme každú objednávku rastlín a cibuľovín vybavili naraz v termíne vhodnom na expedíciu a výsadbu. Semená zasielame väčšinou samostatne. Ak si zákazníci želajú vybavenie kombinovanej objednávky na dva razy (napr. cibuľoviny a ruže na prelome marca a apríla a ostatné rastliny, hlavne balkónové, na prelome apríla a mája), radi im vyhovieme. Za každú zasielanú zásielku účtujeme prepravný poplatok uvedený v cenníku. Balíky pripravujeme priamo v deň odoslania, čím zaručujeme maximálnu čerstvosť dodávaného materiálu. Po oznámení uloženia zásielky na pošte sa ju snažte, prosím, čo najskôr vyzdvihnúť. Vyexpedovanie zásielky je štandardne notifikované mailom a prostredníctvom SMS.

III.          Dodávateľ si vyhradzuje mierne zmeniť dodacie termíny v prípade, že poveternostné podmienky nedovoľujú expedovať a vysádzať rastliny, prípadne ak dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú sám dodávateľ neprivolal a nemohol jej predísť, jedná sa o situáciu, kedy zasiahla „vyššia moc“ a dodávateľ tejto „vyššej moci“ nevedel zabrániť.

IV.          Nerastlinný tovar z nášho katalógu sa dá objednať celoročne. Štandardná dodacia lehota nerastlinného tovaru je do 14 dní od objednania.

V.           V prípade, že si zákazník zvolí osobný odber je potrebné, aby vyčkal na notifikáciu, ktorá ho vyzve na vyzdvihnutie objednaného tovaru, nakoľko nie všetok tovar je k dispozícii skladom ihneď. 

 

Článok III. 

Reklamácie a vrátenie tovaru. 

a.) Záruka, vrátenie tovaru, reklamácie

I.             V zmysle § 3 ods.1.)  zákona č. 250/2007 Z.z. má zákazník právo na reklamáciu, pokiaľ nami dodaný tovar nespĺňa deklarované parametre alebo nespĺňa očakávania zákazníka. Informáciu, ako najlepšie pomôcť poškodenej rastline, radi poskytneme telefonicky.

II.            Podmienky na uplatnenie reklamácie:

a.)        zákazník je povinný reklamáciu podať písomne a to buď formou listu na korešpondenčnú adresu dodávateľa, alebo formou elektronickej komunikácie. Dodávateľ nezodpovedá za nedoručenie emailovej správy do schránky prevádzkovateľa, prípadne za stratu reklamácie prostredníctvom pošty, t.j. nedoručenie obyčajnej poštovej obálky. Príjem emailovej reklamácie dodávateľ potvrdí písomne formou emailu. 

b.)          zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie postupovať nasledovne v zmysle § 34  a násl. Zákona č. 40/1964 Z.z. a preto je povinný pri reklamácii postupovať nasledovne:

- napísať číslo dodacej faktúry, ktorej sa reklamácia týka.
- názov a počet reklamovaných položiek, ich dodací kód prípadne inak bližšie špecifikovať.
- uviesť meno, priezvisko, adresu, telefonický a emailový kontakt zákazníka.
- popis reklamácie a jej dôvod.
- stručný popis stavu ostatného dodaného, aj keď nereklamovaného rastlinného materiálu, aby sme mali spätnú väzbu o stave celej dodávky
- telefonický kontakt poslúži v prípade potreby spresniť poskytnuté informácie
- v prípade, že ide o emailovú reklamáciu, je potrebné priložiť digitálne fotografie reklamovaných rastlín v dobrej kvalite, aby bolo možné z fotografie jasne identifikovať dodaný tovar.
- priložiť fotokópiu, prípadne scan uvedenej faktúry, ak má tú možnosť.
- uviesť dátum a čas zabalenia zásielky z faktúry
- označiť dátum prevzatia zásielky u dopravcu.
- navrhované riešenie reklamácie.
- v prípade, že zákazník reklamuje položku zakúpenú priamo v prevádzke dodávateľa, je potrebné k reklamácii priložiť doklad o kúpe tovaru z registračnej pokladnice. V prípade, že tento doklad nemá, vyhradzujeme si právo zamietnuť reklamáciu.

Upozornenie: V prípade absencie akéhokoľvek údaju sa sťažuje a zbytočne predlžuje proces vybavenia reklamácie! Preto Vás prosíme o dodržanie tohto postupu, aby sme vybavenie reklamácie skrátili na čo najkratšiu dobu. Zákazník je povinný v zmysle zákona písomnou formou reklamáciu nahlásiť bezodkladne, na dodatočné reklamácie, resp. reklamácie podané oneskorene dodávateľ neprihliada!

c.)      V prípade, že nebola dodaná fakturovaná položka, vyhradzujeme si právo na naše náklady doposlať chýbajúcu rastlinu v čo najkratšom čase. V prípade jej vypredania, so súhlasom zákazníka bude položka zaslaná dodatočne, prípadne sa výška kúpnej ceny chýbajúceho tovaru pripíše zákazníkovi na jeho zákaznícky účet a pri najbližšej objednávke bude uvedená suma zúčtovaná.

d.)       V prípade, že dôjde k neúmyselnej zámene tovaru, má zákazník právo ponechať si tovar so zľavou 50 %, prípadne ak požaduje presný kultivar, je potrebné omylom dodaný tovar zaslať dodávateľovi v obyčajnom poštovom balíku 2. triedy bez dobierky a tieto náklady budú objednávateľovi uhradené v skutočnej výške.

e.)       V prípade, že dôjde k úhynu rastlín, posudzuje sa každá reklamácia jednotlivo, t.j. skúma sa, ako došlo k úhynu a objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť dodávateľovi pri zisťovaní skutočností podstatných pre posúdenie reklamácie. Preto aj uhynutý tovar nevyhadzujte do termínu ukončenia reklamačného procesu.

f.)       V prípade, že zákazník požaduje vrátenie peňazí za uhynutý tovar, poškodený tovar, prípadne jemu nevyhovujúci tovar, je povinný reklamovaný tovar na svoje náklady vrátiť na adresu prevádzkarne dodávateľa. V prípade, že odmietne objednávateľ uvedený tovar vrátiť, reklamácia sa považuje za neopodstatnenú. 

g.)       Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie uhynutého tovaru späť v prípade, že to povaha reklamácie vyžaduje. 

h.)       Dodávateľ je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. O forme vybavenia reklamácie rozhoduje vždy dodávateľ mimo vyslovene zákonom stanovených podmienok. Snahou dodávateľa je, aby reklamácia bola vybavená čo najskôr a k spokojnosti zákazníka, avšak každá reklamácia je posudzovaná individuálne.III. Ostatné dojednania.

a.) dodávateľ nezodpovedá za vady na tovare spôsobené:

      - mechanickým poškodením.
      - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou, alebo zásahom „Vyššej moci“
      - nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie, prípadne nesprávnym pestovaním. 

b.) ostatné práva a povinnosti neupravené v reklamačnom poriadku sa riadia príslušnými právnymi predpismi v zmysle zákonov SR.


IV. Právo na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu.  

a.)          Zákazník má v zmysle zákona právo na vrátenie tovaru do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru pri nákupe prostredníctvom zásielkového obchodu, prostredníctvom FORMULÁRU na odstúpenie od zmluvy. (tlačivo môžete vyplniť a vytlačiť)

b.)          Zákazník toto právo môže využiť pri dodržaní tejto zákonnej lehoty, t.j. do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru od prepravcu (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej resp. kuriérskej sprievodke),resp. deň vyzdvihnutia osobného odberu osobne v prevádzke dodávateľa.

c.)           Zákazník musí vrátiť tovar neporušený, nepoškodený a s pôvodným obalom, t.j. bez náznaku poškodenia. V prípade, že sa jedná o tovar, ktorý zákazníkovi nevyhovuje, resp. nespĺňa jeho predstavu, tiež má právo využiť túto možnosť.

d.)          Zákazník je oprávnený vrátiť uvedený tovar v obyčajnom poštovom balíku na adresu prevádzkarne bez dobierky s uvedením, či si želá vrátiť peniaze prostredníctvom poštovej poukážky, prípadne uvedie číslo bankového účtu. Zároveň k zásielke priloží fotokópiu dodacej faktúry a vyznačí vrátený tovar, a môže pripojiť stručný sprievodný list. V prípade absencie sprievodného listu, tj. ak nebude možné identifikovať, čo zákazník požaduje, bude sa prihliadať na zásielku ako neurčenú a bude odložená do doby, kým nás zákazník nekontaktuje. Na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č. 104/2014 Z.z. je možné využiť FORMULÁR na odstúpenie od zmluvy. (tlačivo môžete vyplniť a vytlačiť)

e.)          Zákazník hradí všetky náklady spojené s odoslaním tovaru na adresu dodávateľa (uvedená v záhlaví týchto podmienok). Zákazník nesie plnú zodpovednosť za prepravovaný tovar až do okamihu prevzatia tovaru dodávateľom, či jeho povereným zamestnancom. Dodávateľ za úkon odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto bodu neúčtuje žiaden manipulačný poplatok. 

f.)        Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

g.)       Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

h.)      V prípade, že predmetom objednávky tovaru je darčeková poukážka toto právo na vrátenie tovaru zaniká, t.j. hodnota poukážky nemôže byť vrátená, vyplatená, zamenená za hotovosť, či inou peňažnou formou vrátená.

Článok IV. 

Zásady ochrany osobných údajov

I. Čo sú osobné údaje

Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzických osôb, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z.., O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR").

 

II. Čo je spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádkovateľ alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupnením, úpravou alebo zmenou, vyhľadávaním, používaním, prenosom, šírením, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

 

III. Komu udeľujete svoj súhlas

Prevádzkovateľ, Ing. Erich Seemann - Flora Exotika, so sídlom Tajovského 19, 81104 Bratislava, IČO 37561391, osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, ktorá prevádzkuje elektronický obchod rastlinky.sk a určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

Ak sa chcete na nás obrátiť v akejkoľvek súvislosti, napíšte, prosím, e-mail na adresu obchod (zavináč) rastlinky.sk.

 

IV. Aké osobné údaje spracovávame

1. Osobné údaje zákazníkov www.rastlinky.sk za účelom plnenia kúpnej zmluvy a náležitostí z nej plynúcich v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ. Tieto údaje spracovávame počas trvania kúpnej zmluvy a záväzkov daných zákonom

2. Osobné údaje poskytnuté osobami, ktoré prejavili záujem o odber e-mailov, newsletterov, Tipov pre pestovateľov, akčných ponúk, zliav za účelom ich zaslania v rozsahu:

- meno, priezvisko, e-mail, PSČ

- súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe

- tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov

3. Osobné údaje odoslané v komentári za účelom zobrazenia vašich komentárov a kontrol spamu v rozsahu

- e-mail, meno, priezvisko, telefón, PSČ

- tieto údaje spracovávame počas prevádzkovania stránok www.rastlinky.sk

4. Osobné údaje odoslané vo formulároch za účelom získania špecializované služby, participáciu v súťaži, v rozsahu

- e-mail, meno, PSČ

- tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov

 

5. Automatizovane zbierané údaje - V prípade, že využívate naše webové stránky, môžeme zhromažďovať údaje o vašich návštevách našich webových stránkach a využívaní našich služieb. Tieto dáta zahŕňajú vašu IP adresu, správanie na webových stránkach www.rastlinky.sk a ich využitie.

- Tieto informácie získavame automatizovane prostredníctvom „cookies“ alebo pomocou trackovacích technológií, pretože vám chceme poskytovať čo najlepšie služby a obsah.

- Tieto dáta spracovávame po dobu 1 roka

 

V. Vaše práva

Ak ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.

Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi, môžete požiadať o vysvetlenie alebo opravu chybného stavu, najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov alebo prípadné úplné vymazanie týchto údajov.

 

VI. Zabezpečenie dát

S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov sa používajú automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického vývoja.

 

VII. Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené

Sme oprávnení na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom, podľa zákona a vy ste s tým uzrozumený (-a).

Osobné údaje odovzdávame spracovateľovi The Rocket Science Group, LLC, ktorý prevádzkuje službu pre evidenciu a odosielanie e-mailov Mailchimp a spracúva údaje len v súlade s našimi mandátmi a pokynmi.

Osobné údaje (cookies) odovzdávame spoločnosti Google a Facebook v rámci analytických a trackovacích technológií. K údajom majú prístup naši spolupracovníci (napr. zákaznícky servis, online podpora, technická podpora).

Ak sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo iných spracovateľov, aby sme uľahčili a zdokonalili spracovanie, sľubujeme, že na spracovateľa bude klásť minimálne rovnaký nárok na bezpečnosť a kvalitu spracovania, ako v čase prijatia týchto zásad.

 

VIII. Čestné prehlásenie

Nepracujeme sa žiadnymi citlivými osobnými údajmi, tj. osobnými údajmi, ktoré vypovedajú o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, o náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, o zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov, genetické údaje subjektu údajov, či biometrické údaje.

Spĺňame informačnú povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Umožňujeme výkon vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Plníme všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa informačného systému a spracovávateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Pokračovaním užívania našich stránok vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s tým, že ste sa boli uzrozumený(-a) so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli správne informovaný(-á) o spracovaní vašich osobných údajov.

Sme oprávnení jednostranne meniť zásady ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov a vy súhlasíte s týmto oprávnením.

Ak zmeníme Zásady ochrany osobných údajov, musíme Vás o tejto zmene informovať s predstihom formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady, odkiaľ si ich môžete vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe.

Zásady ochrany osobných údajov sú vydávané v elektronickej podobe a sú prístupné na webových stránkach.

 

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 21.05.2018

 


Článok V. 

Záverečné ustanovenia.  

a.)          dodávateľ nezodpovedá za škody na majetku, zdraví či prípadne inej ujmy (či už psychickej, alebo fyzickej), ktorá vznikne objednávateľovi objednávkou, vyzdvihnutím tovaru, používaním tovaru, vysádzaním tovaru, alebo požívaním tovaru dodávateľa.

b.)          dodávateľ nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za nedoručenie SMS správ príjemcovi, nedoručenie emailovej komunikácie dodávateľovi, prípadne za nedoručenie obyčajnej poštovej obálky dodávateľovi, prípadne objednávateľovi.

c.)           Dodávateľ upozorňuje, že odoslaná SMS správa, obyčajná poštová obálka či elektronická správa tzv. email, sa považuje za doručenú momentom odoslania dodávateľom, hoc príjemca správu neprijal či adresát ju neprečítal, prípadne nastala iná podobná situácia.

d.)          Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek právnu zodpovednosť z titulu nesprávne, omylom, alebo iným nevhodným spôsobom zverejnených informácií pri rastlinách, i akomkoľvek inom tovare. Informácie uverejnené pri tovare, rastlinách sú získané od dodávateľov a iných verejne prístupných zdrojov, teda dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené týmto textom resp. iným nevhodným použitím dodaného tovaru.

e.)          Dodávateľ nezodpovedá za škody na majetku, zdraví, či inej ujmy ( či už psychickej alebo fyzickej) spôsobené nákupom u dodávateľa, prípadne činností s tým spojených, čítaním textov, prípadne nesprávnym pochopením týchto textov.

f.)           Dodávateľ si vyhradzuje právo na miernu odchýľku vo farebnom odtieni farby zverejnených obrázkov. Uvedené fotky sú ilustračné a fotografie zverejnené sú vyhotovené za účelom čo najvernejšie priblížiť návštevníkom ponúkané rastliny. Zároveň však upozorňujeme, že zobrazenie farebnej schémy a odtieňa je podmienené konfiguráciou koncového t.j. príjímacieho zariadenia, tým však nie je dotknuté právo na vrátenie tovaru.

g.)          Dodávateľ upozorňuje, že obsah katalógu, tlačovín, obsah webovej stránky a obsah iných vydaných publikácií podlieha autorskému právu, kopírovanie, prezentovanie, preberanie celku, alebo len časti je zakázané a porušenie týchto práv bude vymáhané v zmysle platných právnych predpisov. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, že dodávateľ udelí písomný súhlas.

h.)         Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky spory, ktoré vzniknú z titulu obchodných zmlúv, spotrebiteľských zmlúv, či iných právnych aktov bude prednostne riešiť mimosúdnou dohodou z druhou zmluvnou stranou, pri ich dohode bude dbať na dobré mravy a na výslovný súhlas oboch strán. 

i.)          Tieto obchodné podmienky nadobudli účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa. Tieto obchodné podmienky sú aj k nahliadnutiu v prevádzke dodávateľa na požiadanie, prípadne sú poskytnuté za skutočné náklady v tlačenej forme žiadateľovi. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na už predošlé zmluvy, avšak ktorákoľvek zmluvná strana má právo namietať do 15 dní od zverejnenia na internetovej stránke www.rastlinky.sk

j.)            Tieto obchodné podmienky upravujú akýkolvek kontakt zákazníka s obchodníkom pri návšteve jeho internetového sídla resp. samotnej prevádzky. Vzťahujú sa tiež na tlačoviny a publikácie vydané a distribuované dodávateľom.

k.)           Návštevník, objednávateľ prehlasuje, že si pred kúpou tieto obchodné podmienky prečítal,  porozumel ich obsahu a na znak ich súhlasu si uvedený tovar objednal. Návštevník, objednávateľ môže do 15 kalendárnych dní písomne v sídle dodávateľa podať námietky voči týmto obchodným podmienkam, prípadne ich časti o čom dodávateľ do 30 dní písomne vyhotoví a zašle stanovisko k jeho námietkam. 

l.)          Návštevník, objednávateľ prehlasuje, že je právne spôsobilý na právne úkony, jeho právna spôsobilosť nie je ničím obmedzená. V prípade, že sa jedná o neplnoletého objednávateľa, návštevníka je povinný túto skutočnosť oznámiť svojmu zákonnému zástupcovi a platí bod k.) prvá veta tohto ustanovenia na jeho zákonného zástupcu.

m.)        Návštevník, objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol sú pravdivé a presné a nesie za ich nesprávnosť plnú zodpovednosť.

n.)         Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok kedykoľvek bez predchádzajúceho súhlasu. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke dodávateľa, prípadne odkazu na internetový obchod v publikáciách dodávateľa. Má sa za to, že ak návštevník, objednávateľ do 15 dní písomne v sídle dodávateľa nepodá námietky s týmito podmienkami bezvýhradne súhlasí.  Zmeny a doplnky sa vzťahujú aj na predtým uzatvorené obchody.

o.)          Ostatné situácie, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú v zmysle právneho poriadku SR, dobrými mravmi či obojstrannou výslovnou dohodou platné v čase uzatvorenia objednávky.

p.)          Dodávateľ informuje spotrebiteľa, že spory (až po využití vyšetkých dostupných prostriedkov ako je reklamácia, či žiadosť zákazníka a zákazník obdržal buď zamietavé stanovisko, alebo žiadne stanovisko do 30 dní), ktoré vznikli zo zmlúv uzavretých po 1.2.2016 je možné vyriešiť aj alternatívnym spôsobom riešenia sporov cez subjekt ARS v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.  Alternatívne riešenie sporov ( ďalej len "ARS") môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. ARS riešenie sporov je odplatná služba, kde je výška poplatku maximálne 5 € s DPH, týka sa len zmlúv uzatvorených na diaľku a ich hodnota musí prevyšovať sumu  20 €.  Zoznam subjektov ARS je nasledovný: ARS riešenie sporov  prípadne je možné sa priamo obrátiť na: 

Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:
ars@soi.sk
adr@soi.sk
Telefonické číslo: +421 2 582 72 123
Fax: +421 2 534 14 996


 

 

Za prevádzkovateľa: 

v.r. Ing. Erich Seemann - prevádzkovateľ  19.06.2020