+421 2 54651414

Férové online záhradníctvo od roku 2001!   


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Výňatok zo všeobecných obchodných podmienok, ktoré nájdete TU.


Článok IV. 

Ochrana osobných údajov, vernostný program a ostatné právne dojednania 
 
I.    Ochrana osobných údajov. 

a)            Na základe Vašej objednávky a v súlade s § 7 ods. 4 písm. b.) zákona č. 428/2002 Z.z. (Ďalej len „zákon ochrane osobných údajov“)  je dodávateľ Ing. Erich Seemann – FLORA EXOTIKA, so sídlom Tajovského 19, 811 04  Bratislava, IČO: 37561391 (ďalej len „dodávateľ“) oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje, ako aj údaje o vašich nákupných zvyklostiach počas celej doby spracovávania osobných údajov.

b)           Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje, ktoré poskytol dodávateľovi, poskytol dobrovoľne a bez nátlaku.

c)            Práva zákazníka na ochranu osobných údajov sú ukotvené v § 20 zákona č. 428/2002 z.z.

d)           Máte právo na informácie, ich odpis a opravu osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa.

e)           Osobné údaje, ktoré poskytnete musia byť pravdivé, prípadne zmeny v osobných údajoch ste povinný ich zmenu bezodkladne nahlásiť dodávateľovi.

f)            Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje v rozsahu Meno, Priezvisko, Adresa a zákaznícke číslo tretej strane za účelom marketingového oslovenia, prípadne zasielania katalógov.

g)            Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. Vám bude na Vami zadanú emailovú adresu, telefonický kontakt prípadne na Vašu adresu zasielať marketingové aktivity iných spoločnosti, prípadne marketingové prieskumy. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

h)           Máte právo na likvidáciu svojich údajov, žiadosť je potrebné zaslať písomne na adresu prevádzkovateľa.

i)             Máte právo nedostávať reklamné emaily prevádzkovateľa, právo odmietnuť je možné písomne na adrese prevádzkovateľa, prípadne v informačnom emaile, kde je možnosť odhlásiť sa z prijímania týchto správ.

j)             Tento súhlas na spracovanie osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, pričom ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese dodávateľa a spracovateľa osobných údajov.

 

Máte otázky? Kontaktujte náš zákaznícky servis.